Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

  K o n y a  -  B o z k ı r  K o n y a  -  B o z k ı r
    D E R E İ Ç İ    D E R E İ Ç İ
   M a h a l l e s i   M a h a l l e s i
w w w .w w w .
g e d e r e t l i l e r d e r n e g ig e d e r e t l i l e r d e r n e g i
. c o m. c o m
Köy Şenliği Düzenlensin mi?
Anket Anket


Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@gederetlilerdernegi.com


DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

GEDERETLİLERSOSYAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

         DerneğinAdı ve Merkezi

         Madde1- Derneğin Adı: “GederetlilerSosyal Yardımlaşma, Dayanışma, İlim ve Kültür Derneğidir. Kısa adı “GESİYAD” dır.

         Derneğin merkezi KONYA’dır. Şubesi açılmayacaktır.

         DerneğinAmacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları veBiçimleri İle Faaliyet Alanı

            Derneğin amacı; dernek aşağıda belirtilen amaçlarıgerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

1.  DereiçiMahallesinden, yurtiçinde veya yurtdışında ikamet eden tüm hemşeriler arasında gerekli iletişimi sağlamak.

2.  Üyelerinsosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkıda bulunacaketkin çalışmalar yapmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve benzerikonularda faaliyet gösteren diğer dernek kuruluş ve şahıslarla yardımlaşmadabulunmak.

3.  DereiçiMahallesinin folklorunu, yemeklerini, el sanatlarını ve diğer yöreseletkinliklerini toplum içerisinde tanıtmak ve yaymak, geleneklerimizi veunutulmaya yüz tutmuş adet ve ananelerini yaşatmak, bu vesile ile şölen, şenlikvb. faaliyetler düzenlemek.

4.  Çiftçi,Esnaf, ve Sanatkâr üyeler arasında mesleki ve ticari işbirliğini sağlamak ve buhususta kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belge alışverişi sağlamak.

5.  DereiçiMahallesinin kalkınması ve gelişmesi için gerekli yardımları ve hizmetleriyapmak.

6.  DereiçiMahallesinin doğa turizmi ve doğal hayat ile ilgili gerekli alt yapısınıhazırlamak ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde mahalle tüzel kişiliklerineyardımcı olmak amacıyla gerekli temas ve müracaatlarda bulunmak.

7.  Mahallemizinortak mallarının (camii, okul, mezarlık, sağlık ocağı, köy konağı, yol, köprü,değirmen ve içme suyu vs.) edinilmesinde ve yaşatılmasında muhtar ve ihtiyarheyetiyle işbirliği içinde faaliyet göstermek.

8.  Mahallelimizmuhtaç ailelerine ve öğrencilere yönelik her türlü yardımları yapmak veyapılacak yardımları organize etmek.

9.  Yukarıdabelirtilen konular haricinde Mahalle ve Mahallelilerin yararına olacak kanuni hertürlü çalışmayı yapmak.

         DernekçeSürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerininetkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs,seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacıngerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman veyayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmakiçin amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlarçıkarmak,

4-Amacıngerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlüteknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardımtoplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabuletmek,

6-Tüzükamacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıylaiktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerininyararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleriarasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemeklitoplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinliklervb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmazmal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynihak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumundayurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu birfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesislerikurmak,

11-Uluslararasıfaaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bukuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacıngerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek veVakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümlerisaklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına girenkonularda ortak projeler yürütmek,

13-Derneküyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal vehizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekligörülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarlayasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri siviltoplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlaroluşturmak,

         DerneğinFaaliyet Alanı

Dernek, sosyal, eğitim ve kültürel alanında yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

         ÜyeOlma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   Madde3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerinibenimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğükoşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkınasahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’deyerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernekbaşkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kuruluncaen çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde kararabağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilenüye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğinkurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilenkişilerdir.

         Derneğe maddi ve manevibakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursalüye olarak kabul edilebilir.

         ÜyeliktenÇıkma

         Madde4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkınasahiptir.

         Üyenin istifadilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyeliktenayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlardabulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelikaidatını altı ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlarauymamak.

5-Üyeolma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıdasayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliktençıkarılır.

         Dernekten çıkan veyaçıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddiaedemez.

         Dernek  Organları

         Madde6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun KuruluşŞekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin enyetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

         Genel kurul;

1-Butüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2-Yönetim veya denetim kurulunungerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteğiüzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir, Mayısayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genelkurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulutoplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetimkurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinlistesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş günönceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veyaderneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyeninbildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesajgönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıyaçağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlktoplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış gündenfazla olamaz.

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, budurum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı içinyapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geribırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı birdefadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzükdeğişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıylatoplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumundaikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genelkurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazırbulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlikbelgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecekgörevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenenlistedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantıyeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetimkurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafındanaçılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca birtutanak düzenlenir.

Açılıştansonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ileyazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernekorganlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divanheyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerininkarşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantınınyönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genelkurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazırbulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konularıngündeme alınması zorunludur.

Genelkurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursalüyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzelkişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsillegörevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular vealınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafındanbirlikte imzalanır.  Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetimkurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kurulunayedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar AlmaUsul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine kararalınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntemuygulanır.

Gizlioylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmişkağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boşbir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuçbelirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerinsalt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshikararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısızveya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınankararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüneuymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genelkurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurullarıraporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeningörüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Dernek için gerekli olan taşınmazmalların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususundayönetim kuruluna yetki verilmesi,

         6-Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veyadeğiştirilerek onaylanması,

         7-Dernek yönetim ve denetimkurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile hertürlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri içingörevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespitedilmesi,

         8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasınınkararlaştırılması,

         9-Derneğin uluslar arası faaliyettebulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veyaayrılması,

         10-Derneğin vakıf kurması,

         11-Derneğin fesih edilmesi,

         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerininincelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerinyerine getirilmesi,

Genelkurul,  derneğin diğer organlarınıdenetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararıverir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organınaverilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

         YönetimKurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

         Madde 10-Yönetim kurulu, 7(yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetimkurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparakbaşkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberedilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısınınyarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıyakatılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu asılüyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genelkurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılmasımecburidir.  

         YönetimKurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususlarıyerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu husustakendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleriyapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgiliyönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

         4-Genel kurulun verdiği yetki iletaşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, binaveya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotekveya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikaçılmasını sağlamak

         6-Genel kurulda alınan kararlarıuygulamak,

         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğinişletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kuruluçalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

         8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         9-Derneğe üye alınması veya üyeliktençıkarılma hususlarında karar vermek.

         10-Derneğin amacını gerçekleştirmekiçin her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmakve yetkileri kullanmak,

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev veYetkileri

         Madde 11-Denetim kurulu, 3 (üç)asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asılüyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genelkurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılmasımecburidir.

         DenetimKurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacıngerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusundafaaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata vedernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespitedilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler vedenetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genelkurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisiolarak 5 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendiisteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernektarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

5-Yardımtoplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış veyardımlar.

6-Derneğin,amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıylagiriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.       

         Derneğin Defter Tutma Esas veUsulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre deftertutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesindebelirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarakbilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasınageçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddinaltına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasınadönülebilir.

Yukarıda belirtilenhadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre deftertutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, buticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları DerneklerYönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabıesasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-KararDefteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılırve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-ÜyeKayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş veçıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatmiktarları bu deftere işlenebilir.

3-EvrakKayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu defterekaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiylesaklanır.

4-İşletmeHesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık vedüzenli olarak bu deftere işlenir.

5-AlındıBelgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bubelgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iadeettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-DemirbaşDefteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıklarıveya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttandüşürülmesi bu deftere işlenir.

AlındıBelgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasındatutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında deftertutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve BüyükDefter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile buKanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan MuhasebeSistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olandefterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il derneklermüdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasınasayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan öncegelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına görekayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler YönetmeliğiEK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göredefter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığıncayayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço vegelir tablosu düzenlenir.

         DerneğinGelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernekgelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” iletahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde bankatarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesiyerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ileyapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamındabulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bukapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneğibuluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesiolarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurumveya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (DerneklerYönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmetteslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni BağışAlındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 veEk-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan,kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltlerveya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veyasürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacakbelgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernekgelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler YönetmeliğiEK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaayabastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlararasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecekkişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılangelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgilihükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adınagelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açıkkimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’dayer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek,dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetkibelgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulutarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleribirinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adınayetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veyagörevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernekyönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplamayetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğerbelgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleridefterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir vegider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (DerneklerYönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulutarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanıtarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacakbildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarınıizleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlaraseçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan)Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurultoplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantıtutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetimkurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bufıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğineverilir

TaşınmazlarınBildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlartapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’dasunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğinebildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernektarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalararacılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerinegetirilmesi zorunludur.

DeğişikliklerinBildirilmesi

Derneğinyerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’tebelirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısıdışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler YönetmeliğiEK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmaksuretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğinebildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılandeğişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısınıizleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idareamirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 17-Dernek,gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulukararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıylatemsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkîidare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulundatemsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetimkurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsızdenetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kuruluveya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulununyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defaderneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerekgörülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetimyaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 19-Dernekamacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasıhalinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili malve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancakbu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda vederneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         TüzüğünNe Şekilde Değiştirileceği

         Madde20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kuruldatüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantınınertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıyakatılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındanaz olamaz.

         Tüzük değişikliği içingerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinoylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         DerneğinFeshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

         Madde21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kuruldafesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantınınertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıyakatılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındanaz olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olankarar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinoylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesihkararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetimkurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, fesheilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halininkesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerdedernek adında Tasfiye Halinde “GederetlilerSosyal Yardımlaşma, Dayanışma, İlim ve Kültür Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuatauygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştansonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğinhesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındıbelgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinintespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiyeişlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallarıparaya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumundaalacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesindensonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yeredevredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğuildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğedevredilir.

Tasfiyeye ilişkin tümişlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idareamirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ayiçinde tamamlanır.

Derneğin para, mal vehaklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiyekurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezininbulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiyetutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulusıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, biryönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresibeş yıldır.

         HükümEksikliği

         Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, TürkMedeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği veilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

         GeçiciMadde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneğitemsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetimkurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

         Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Adı ve Soyadı       :                   GörevUnvanı              :                     İmzası:  

YUSUF ÖZTAŞ                      BAŞKAN

YAŞAR DUYMAZ                 KURUCU ÜYE

DURMUŞ YAZGAN              KURUCU ÜYE

ABDULLAH BUZ                  KURUCU ÜYE

DURMUŞ GEDİK                  KURUCU ÜYE

ALİ İHSAN SAĞLAM                       KURUCU ÜYE

ÖMER ÖZKAYA                    KURUCU ÜYE

Sayfa Üretim süresi :0,3203

© 2015 gederetlilerdernegi.com
Dereiçi Mahallesi Web Portalı http://www.gederetlilerdernegi.com

Tam Ekran